ALGEMENE VOORWAARDEN KOPMAN

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPMAN

Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Kopman: Kopman Beheer B.V. en de aan haar verbonden individuen.

b. Klant: de contractspartij van Kopman.

c. De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Klant en Kopman.

d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief kosten en BTW als hieronder bedoeld- die Kopman voor uitvoering van de overeenkomst van opdracht met Klant is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

e. Kosten: de kosten die Kopman in het belang van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht maakt.

Artikel 1:  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kopman en Klant, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Kopman is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.

Artikel 2:  Overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Kopman, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 2. De overeenkomst omvat mede de bevoegdheid om namens en voor rekening van Klant -binnen het kader van de opdracht- rechtshandelingen te verrichten.
 3. Kopman is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, zulks voor rekening en risico van Klant.
 4. Kopman zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Kopman kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat.

Artikel 3:  Informatieverstrekking

 1. Klant is gehouden alle gegevens, stukken en overige informatiedragers, die naar het oordeel van Kopman zijn vereist voor uitoefening van de overeenkomst, tijdig, volledig en in de door Kopman gewenste vorm en wijze aan Kopman ter beschikking te stellen. Klant staat in en is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door, dan wel namens hem aan Kopman verstrekte informatie. Terzake wordt door Kopman geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Indien de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie niet dan wel niet tijdig door en/of namens Klant aan Kopman wordt verstrekt, is Kopman gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling aan Klant, te beëindigen.
 3. Het in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel bepaalde geldt eveneens wanneer de door en/of namens Klant verschafte informatie niet juist, niet volledig dan wel niet betrouwbaar blijkt te zijn.

Artikel 4:  Elektronische communicatiemiddelen

 1. Wanneer communicatie tussen Klant en Kopman geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dragen beide partijen zorg voor standaard virusprotectie.
 2. Kopman is jegens Klant en/of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de (onverhoopte) verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, alsmede voor niet, niet volledig, niet tijdig of beschadigd ontvangen, dan wel verzonden, berichten.
 3. Klant geeft Kopman het recht om per e-mail met hem/haar te communiceren en is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden, dan wel ontvangen, informatie niet gewaarborgd is. Kopman wijst erop dat aan het gebruik van standaard, niet versleuteld, dataverkeer zoals e-mail en Whatsapp veiligheidsrisico’s zijn verbonden en Kopman kan de veiligheid daarvan niet kan garanderen.

Artikel 5:  Honorarium en facturering

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is Klant honorarium, vermeerderd met kosten (bijvoorbeeld van ingeschakelde derden) en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als honorarium geldt het door Kopman in de offerte of aanbiedingsbrief aangegeven tarief (exclusief BTW). Kopman is gerechtigd het overeengekomen tarief gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen.
 3. Betaling van de factuur van Kopman dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting, inhouding of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Klant van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende handelsrente, verschuldigd.
 4. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig wordt voldaan, is Kopman gerechtigd zonder nadere aankondiging tot onmiddellijke opschorting van haar werkzaamheden over te gaan. Dit betreft zowel de werkzaamheden waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, alsook andere van Klant afkomstige opdrachten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van Klant tot betaling van nadien verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Kopman is gerechtigd alle stukken van Klant onder zich te houden totdat volledige betaling van alle declaraties heeft plaatsgevonden. Kopman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van Klant en/of derden als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden.
 5. Wanneer Kopman invorderingsmaatregelen treft jegens Klant die in verzuim is, komen ook de met de invordering gepaard gaande kosten ten laste van Klant.
 6. Wanneer Klant -om welke reden dan ook- de met Kopman gesloten overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, is Kopman gerechtigd Klant terzake van het nog niet vergoede honorarium en de overige nog niet vergoede kosten, per direct een factuur te doen toekomen. Klant draagt er zorg voor dat de desbetreffende factuur alsdan per omgaande aan Kopman wordt voldaan.

Artikel 6:  Aansprakelijkheid

 1. Kopman sluit elke aansprakelijkheid voor schade van Klant en/of derden uit, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van Kopman.
 2. Mocht Kopman in weerwil van lid 1 toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (maximum)bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Kopman in het voorkomend geval wordt uitgekeerd.
 3. Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Kopman inzake de betreffende overeenkomst aan Klant aan honorarium in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.
 4. Kopman is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.
 5. Kopman is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Klant te aanvaarden.
 6. Ongeacht het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt dat iedere aansprakelijkheid van Kopman vervalt, indien Klant niet binnen een termijn van drie maanden, zulks nadat Klant bekend is geworden, althans redelijkerwijze had kunnen worden met het voorval dat tot de aansprakelijkheid leidt, Kopman daarvoor aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 7:  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Kopman en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Kopman en Klant kennis te nemen.

PRIVACY VERKLARING

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Bij het uitvoeren van de overeenkomst krijgt Kopman persoonsgegevens tot haar beschikking. Dat zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een natuurlijk persoon horen, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, geboortedatum, enzovoort. Kopman is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Door het aangaan van de overeenkomst geeft u Kopman uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, ook buiten de organisatie van Kopman.

Kopman gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT systemen veilig te houden, maar ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.
Wij verwerken gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, Burgerservicenummer, ID bewijs. Ook vragen wij gegevens op uit externe bronnen, zoals het Handelsregister en het Kadaster.

Wij gebruiken uw gegevens om een dossier te kunnen samenstellen, de verstrekte opdracht uit te voeren, u te informeren over onze diensten en aanbiedingen te doen, om te delen met zakelijke partners, om een financiële administratie te voeren en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Kopman verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

U kunt zich afmelden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen. In die berichten vermelden wij een afmeldmogelijkheid.

Kopman kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u ons daartoe mailen op edwarddoornbos@kopman.nl